Kerngericht werken staat centraal bij fusie Giessenlanden en Molenwaard

Gemeenten Giessenlanden Molenwaard
Aantal inwoners 14.596 29.296
Aantal kernen 7 13

Op 1 januari 2019 fuseren Giessenlanden en Molenwaard in de nieuwe gemeente Molenlanden. In het herindelingsontwerp is het Kerngericht Werken (KGW) als een belangrijke werkwijze naar voren gebracht voor het vervullen van de kernwaarden van de nieuwe gemeente. De nieuwe gemeente Molenlanden streeft naar een levendige en lerende gemeenschap met autonomie en ruimte voor initiatief vanuit inwoners. Dat kan een dorpsoverleg zijn, maar ook een eenmalige groep initiatiefnemers. Door dialoog en innovatieve werkwijzen sluiten ze zoveel mogelijk aan op de behoefte van de inwoners. In de aanloop naar de fusie zijn een aantal uitgangspunten bepaalt voor KGW in de nieuwe gemeente.

KGW is maatwerk

Een blauwdruk bestaat niet. De nieuwe gemeente Molenlanden wil ruimte laten bestaan voor verschillen tussen kernen (en eventuele vertegenwoordiging). Dit hangt sterk samen met het DNA, grootte en de organisatiekracht van de verschillende kernen. Dus ook dorpen, dorpsoverleggen en initiatiefnemers bepalen hun eigen werkwijze.

Brede verinnerlijking in de hele gemeentelijke organisatie

Beide gemeenten hebben bewust gekozen voor een organisatiebrede verinnerlijking van KGW. KGW is dus van iedereen en niet van een aantal initiatiefnemers. Elke medewerker draagt bij aan burger- en overheidsparticipatie via het KGW naast de inzet van gespecialiseerde medewerkers. Dit geven ze vorm door een intensieve leergang, intervisie en door coaching van medewerkers, bestuur en raad.

KGW is nabijheid

Veel en goed contact en toegankelijkheid is logischerwijs een voorwaarde voor een succesvol KGW. In de nieuwe gemeente is het met 20 kernen een uitdaging hier invulling aan te geven.  Kernwethouders en functionarissen hebben minder tijd en mogelijkheden voor contact. Ambtenaren in de “buitenste schil” worden hierdoor steeds meer een spil in KGW als voelsprieten van de gemeente.

Combinatie van dorpsbudget en algemeen fonds voor alle inwoners

In aanloop naar de fusie is er veel discussie geweest over de positie van dorpsoverleggen. In Giessenlanden hadden een prominente positie in vergelijking met Molenwaard. Dorpsoverleggen hebben in Giessenlanden met hun eigen budget speelruimte om zelfstandig initiatieven op te starten. In Molenwaard werken ze met een algemeen fonds voor alle inwoners. Voor de nieuwe gemeente is gekozen voor een combinatie van budget voor dorpsoverleggen en een algemeen fonds.

Dossier

Hoe Steenwijkerland tot de kern komt

Dossier

Kernendemocratie in de nieuwe gemeente West Betuwe

Dossier

Alkmaar: een kerngerichte aanpak