Kernenbeleid in Súdwest-Fryslân

Gemeenten Súdwest-Fryslân
Aantal inwoners 84158
Aantal kernen 89

Súdwest-Fryslân bestaat sinds 1 januari 2011 als fusiegemeente van vijf gemeenten. In de voormalige gemeenten was de afstand tussen burger en bestuur (fysiek) klein. Tijdens het fusieproces bestond de angst dat met de schaalvergroting de bestuurlijke afstand ook groter zou worden. Daarom is er veel aandacht voor wijk- en dorpsgericht kernenbeleid.

Stads-, wijk- en dorpsbelangen

De 89 kernen van Súdwest-Fryslân worden vertegenwoordigd door stads-, wijk- en dorpsbelangen die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Stads-, wijk- en dorpsbelangen zijn het eerste aanspreekpunt voor de inwoners en gemeente, maar dit hoeft niet uitsluitend zo te zijn. De gemeente heeft er bewust voor gekozen ruimte te bieden aan de dorps- en wijkbelangen om zelf hun structuur te bepalen en geen blauwdruk op te leggen. Gezamenlijk met de dorps- en wijkbelangen worden prioriteiten opgesteld.

Continu contact tussen gemeente en gemeenschap

De gemeente werkt met kernwethouders en dorps-, en wijkcoördinatoren. Een aantal coördinatoren is 24 uur per dag beschikbaar. Deze coördinatoren zijn in dienst van de gemeente, weten alles van het gebied, kennen de mensen en zorgen dat verzoeken direct door de gemeente worden opgenomen. Hierbij zijn heldere afspraken gemaakt over waar een coördinator wel en niet toe dient.

Elk dorp een eigen dorpsvisie

De gemeente streeft er naar om voor alle steden, dorpen en wijken een ontwikkelingsvisie op te laten stellen. De gemeente treedt hierbij ondersteunend en faciliterend op bij het ontwikkelen van een visie van, voor en door een stad, wijk of dorp. Deze dorpsvisies zijn een inspiratie om plannen op te pakken en uit te werken, maar dienen niet als blauwdruk. Hiermee voorkomt de gemeente dat de dorpsvisies een wensenlijstje worden van inwoners richting de overheid.

Kernenfonds

Een interessant middel om optimaal te kunnen faciliteren is het kernenfonds. Dit bestaat uit:

  • Organisatiegeld: ieder dorpsbelang krijgt €1000,- organisatiekosten zonder verdere verantwoordingen
  • Kwaliteitsgeld: budget voor plannen die inwoners en dorpsbelangen hebben, geen kaders voor verdeling, alleen een aantal richtlijnen (o.a. breed draagvlak en niet in strijd met gemeentebeleid)
  • Projectengeld: voor projecten boven de €15.000,-

Bron: Handreiking kernendemocratie Provincie Zuid-Holland (2018) en beleidsnotitie kernenbeleid Súdwest-Fryslân (2013).

Dossier

Hoe Steenwijkerland tot de kern komt

Dossier

Kernendemocratie in de nieuwe gemeente West Betuwe

Dossier

Alkmaar: een kerngerichte aanpak