Juridische expertise

Juridische expertise

Samenwerking tussen gemeenten en dus ook ambtelijke fusieorganisaties kunnen via verschillende juridische vormen hun beslag krijgen. In de praktijk van het openbaar bestuur zien we een breed pallet aan juridische constructies ontstaan: van B.V.’s en N.V.’s tot aan stichtingen en coöperaties. Het leeuwendeel van de samenwerkingsverbanden is echter nog altijd vormgegeven via de publiekrechtelijke weg, de Wet gemeenschappelijke regelingen. Onze juristen kunnen u helpen bij de vraag welke juridische vorm het best aansluit bij de beoogde samenwerkingsvorm in de lokale context. Onze juristen hebben uitgebreide ervaring met vele vormen buiten en binnen de Wgr. Het openbaar lichaam, de centrumregeling of de bedrijfsvoeringsorganisatie kent voor hen geen verrassingen. Wij helpen relaties bijvoorbeeld met het maken van afwegingen binnen de juridische mogelijkheden (bestuurlijke bezetting, besluitvorming, stemverhoudingen, uittreedbepalingen, etc.), het opstellen van GR-teksten en artikelsgewijze toelichtingen daarop, het vormgeven van mandaatbesluiten, reglementen van orde en directiestatuten. Ons uitgangspunt daarin is dat geregeld moet worden wat juridisch geregeld móet worden, maar waarbinnen tegelijkertijd ruimte blijft voor flexibiliteit.